SPECJALIŚCI

LOGOPEDA

Dyżur logopedy:
WTOREK: 8-14
CZWARTEK: 12.30-15.30

Mowa jest najważniejszym sposobem komunikacji. To nie tylko tworzenie wypowiedzi (mowa czynna) ale również ich rozumienie (mowa bierna). Mowa wpływa na tak wiele sfer życia, że warto zadbać o właściwy jej rozwój już od najmłodszych lat. Pamiętajmy, że nieprawidłowa wymowa przyczynia się do powstawania kompleksów, obniżenia samooceny, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poważnych problemów w nauce.
Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne. Na ich podstawie dzieci mające wady wymowy lub problemy z zakresu komunikacji werbalnej zostają zakwalifikowane na terapię logopedyczną.
Dzieci uczestniczą w terapii regularnie. W zeszytach, które przynoszą na zajęcia zapisywane są ćwiczenia utrwalające prawidłową artykulację. Dzięki temu rodzic może kontynuować usprawnianie wymowy w domu.

 

PSYCHOLOG

Dyżur psychologa:
ŚRODA: 15-17
PiĄTEK: 8-10

Działania:

  1. Opieka psychologiczna nad wszystkimi dziećmi w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 5 – letnich.
  2. 5 – latki badanie sondażowe; – rozmowy indywidualne, – przekazywanie zaleceń rodzicom, którzy sami decydują o potrzebie rozmowy, – badanie dojrzałoœci szkolnej dzieci, które rozpoczną naukę w pierwszej klasie w następnym roku szkolnym.
  3. Zajęcia indywidualne z dziećmi (wszystkich grup) wskazanymi przez wychowawców i po obserwacji psychologa.
  4. Odraczanie obowišzku szkolnego, gdy będzie taka potrzeba.
  5. Współpraca z rodzicami, konsultacje w czasie dyżurów.
  6. Współpraca z wychowawcami, wspólne ustalenia.
  7. Obserwacje dzieci na zajęciach.
  8. Pogadanki na temat dojrzałości szkolnej.
  9. W miarę potrzeb pogadanki na tematy zgłaszane przez rodziców.