ZAJĘCIA DODATKOWE

W Przedszkolu nr 89 „Niezapominajka” są bezpłatnie zajęcia dodatkowe z:
Rytmiki -która traktowana jest jako podstawowy motor swojego działania. Jest to uwrażliwienie na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomoc prostych gestów i taktowania.
Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. Wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych.

Języka Angielskiego -dzieci uczą się języka angielskiego poprzez ruch i zabawę. Mając styczność z jednym obcym językiem od małego dziecku dużo łatwiej przyjdzie nauka. Trzeba pamiętać, że mały człowiek uczący się języków obcych ma ogromne szanse nauczyć się ich dobrze, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezbłędną wymowę. Narządy mowy kształtują się bowiem do 10 r.ż., dlatego też warto wcześnie rozpocząć edukację językową.
PODSTAWOWYMI TECHNIKAMI w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu są:
techniki opierające się na słuchaniu (listening) , oraz mówieniu (speaking) .
Rozumienie mowy jest pierwszą sprawnością językową, jak± dziecko osiąga w procesie uczenia się języka obcego.

Gimnastyki korekcyjnej -ma na celu eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyków dobrej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz działanie profilaktyczne.
Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.
Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:
– korygowanie istniejących zaburzeń wad postawy ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego
– niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistniej± warunki sprzyjające ich powstawaniu
– doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy
Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

  • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci
  • poznanie własnego ciała, odkrywanie różnic pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową. Wykorzystywanie tej zdolności we wszystkich czynnościach codziennych. Poznanie pozycji, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
  • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
  • Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Zajęcia  odbywają się we wszystkich grupach wiekowych.