RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
CO TO JEST RODO?

 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Przedszkole nr 89 „Niezapominajka” (adres: ul. Kobielska 55a, 04-371 Warszawa). Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:
• na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)
•zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.
Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

 

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:
• do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
• przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
• przez okres wskazany w przepisach prawa,
• przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

 

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych,
• wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
• przeniesienie danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:
• organom władzy publicznej,
•podmiotom wskazanym w przepisach prawa,
•podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych).
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Pana Kamila Piotrowskiego, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: P89_IOD@DBFOPLD.WAW.PL.