PROGRAMY

W przedszkolu jest realizowany program własny ekologiczno- zdrowotny: „Jestem małym ekologiem – wiem jak dbać o swoje zdrowie i Planetę na której żyję”.

Tematyka na Rok szkolny 2019/2020

 

 

 1. Stany skupienia wody: ciecz, para wodna, lód. Eksperymenty z wodą. Obieg wody w przyrodzie. Rola i znaczenie czystej wody dla życia na Ziemi.
 2. Powietrze – co to jest?. Rola i znaczenie czystego powietrza dla życia na Ziemi.
 3. Zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby. Źródła i sposoby oczyszczania.
 4. Kształtowanie właściwej postawy ekologicznej.
 5. Gospodarowanie odpadami. Recykling. Sposoby oszczędzania energii, wody.
 6. Energia zielona – co to jest?. Wykorzystanie energii zielonej.
 7. Zachowanie się w lesie, parku, rezerwatach przyrody.

Poza tym:

   „JESTEM POLAKIEM” – Projekt

 

Wrażliwość emocjonalna dziecka w wieku  przedszkolnym, wyobraźnia oraz spontaniczne zaciekawienie otaczającym światem sprzyjają kształtowaniu w jego świadomości obrazu Ojczyzny, a także pozytywnego, serdecznego stosunku do niej. Jednak  pojęcie ojczyzny jest dla małego dziecka pojęciem abstrakcyjnym. Z tego względu kształtując postawę miłości oraz przywiązania do Ojczyzny u dziecka przedszkolnego należy rozpocząć od kształtowania postaw wobec jego najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta, regionu. Wychodząc z tego założenia treści projektu zostały pogrupowane w następujące ośrodki tematyczne:

 1. Moja rodzina
 2. Moje miasto
 3. Mój kraj

Treści wchodzące w skład wyżej wymienionych ośrodków włączone zostały w plan całorocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej jako odrębna tematyka tygodniowa, bądź pojedyncze zajęcia okolicznościowe bądź realizowane w ramach innych tematów globalnych.

Abstrakcyjne pojęcie ojczyzny stanie się dla dziecka zrozumiałe, gdy pozna i zrozumie konkretne składniki zakresu pojęcia ojczyzny: określone symbole, obyczaje, obrzędy, ludzi. Stąd treści programowe w znacznej mierze koncentrują się na tych zrozumiałych dzieciom składnikach.

Założenia programowe zawarte zostały w następujących obszarach edukacyjnych:

 1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata

– Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznawanie dzieł kultury.

–           Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.

 1. Nabywanie umiejętności poprzez działanie

– Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

III.      Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

– Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie.

 1. Budowanie systemu wartości

–           Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno.

 

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu „Jestem Polakiem” jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej.

Dążąc do rozbudzenia uczuć patriotycznych u przedszkolaków należy rozpocząć od najbliższego otoczenia dziecka, pogłębić jego więź z rodziną, z miastem, w którym żyje, aby stopniowo przejść od tej „małej ojczyzny” do Ojczyzny – Polski, poznawać ją, doceniać, darzyć przywiązaniem i szacunkiem. Z powyższego założenia wynikają cele szczegółowe.

Cele szczegółowe programu to:

–  wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną (rodzicami, dziadkami),

–  zapoznanie z najbliższą okolicą,

–  uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody,

–  budzenie poczucia przynależności narodowej (mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska),

– zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami,

–  wpajanie szacunku dla symboli narodowych,

–  przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania),

–  zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami,

–  przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków: Mikołaja Kopernika, Jana Matejki i Fryderyka Chopina.

 

„Tropiciele”

ułatwiają przedszkolakom poznanie siebie, zachęcają do działania i eksperymentowania, uwzględniają ich potrzebę zabawy i ruchu. Za rok dzieci pójdą do szkoły z radością, będą do niej świetnie przygotowane, ponieważ z pakietem „Tropiciele” przedszkolaki:
* przygotowują się do nauki pisania (ćwiczą wzrok i słuch, trenują spostrzegawczość, rozwijają mowę),
* rozwijają się społecznie i emocjonalnie,
* poznają świat, analizują i wyciągają wnioski.

 

„Dziecięca matematyka”

 

program opracowany przez prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską i Ewę Zielińską opiera się na osobistych doświadczeniach, które pomagają tworzyć pojęcia co przyczynia się do rozwoju myślenia, mowy, koncentracji, uwagi i rozumienia.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Aby realizacja tych celów prowadziła do oczekiwanych efektów, w swojej pracy pedagogicznej wspieramy się programem nauczania „Dziecko w swoim żywiole” dla dzieci 3-5 letnich (autorki: Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Ćwięcicka) Wydawnictwo „Nowa Era”. Program edukacyjny „Dziecko w swoim żywiole” to podróż przez żywioły, które funkcjonują jako parasol rozłożony nad porami roku: ziemia nad jesienią, ogień nad zimą, woda nad wiosną i powietrze nad latem. Tematy kompleksowe tworzą konsekwentną całość pozwalającą odczuć różne oblicza żywiołów – od bezpośredniego kontaktu przez łączące się z nimi barwy, zjawiska, emocje, skojarzenia. Koncepcja serii skłania do aktywności poznawczej – najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy, co sami przeżyjemy. Program ten został opracowany z myślą o przygotowaniu dzieci do szkoły, poczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W przypadku 3 – latków najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia dziecka do przedszkola oraz budowanie systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W warstwie merytorycznej program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka dbając o jego rozwój społeczny, poznawczy, emocjonalny i ruchowy. Stawia dziecko w centrum zainteresowania i dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Program „Dziecko w swoim żywiole” wpisuje się w koncepcję zasad pracy pedagogicznej realizującej zasady:

 • zaspokajania potrzeb: fizycznych, psychicznych i społecznych,
 • aktywności: rozbudzanie naturalnej potrzeby dzieci,
 • indywidualizacji: otoczenie troską każdego dziecka; formy realizacji programu dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka,
 • organizowanie życia społecznego: wychowanie w grupie i przez grupę, normy i ich postrzeganie, współpraca,
 • integracji: łączenie rozwoju psychicznego i fizycznego, łączenie treści z różnych dziedzin wychowania i kształcenia.